• 💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්
  • 💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්
  • 💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්
  • 💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්
  • 💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්

ID : 3754

💥යටදොලින් ලක්ෂ 36ට පර්චස් 41.70ක්

₨ 86,500 (Negotiable)

Type : Sell

Description

නලජලය , විදුලියස්වභාවික විපත් වලින් තොර කලාපයක්

විනාඩි 10 කින් දොඩන්ගොඩ අදිවේගී පිවිසුමට

විනාඩි 10 කින් කොළඹ-මතුගම ප්‍රධාන පාරට

විනාඩි 10 කින් ගාලුපාරට

පර්චස් 41.70ක්,ලක්ෂ 36යි.   

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads