• වගාවක් සදහා බදුදීමට

ID : 8503

වගාවක් සදහා බදුදීමට

264/3,Dewananda mawatha ,ragama road kadawatha

Price On Call

Type : Exchange
Second Phone Number : 0758524875
Third Phone Number : 0714618226

Description

අක්කරයකට ආසන්න ඉඩමක් සුදුසු වගාවක් සදහා බදුදීමට ඇත.වෙල්යායකට මායිම්ව ඇල මාර්ගයක් සහිත ඉඩම

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads