• මාලදිවයින රැකියා ඇබෑර්තු

ID : 6054

මාලදිවයින රැකියා ඇබෑර්තු

Colombo

Price On Call

Type : Job Offer

Description

මාලදිවයිනේ රැකියා ඇබෑර්තු! 🛩️🛩️🛫🇲🇻🇲🇻🇲🇻

ආරක්ෂක සේවකයන් 👮🏼‍♂️

ආරක්ෂක සේවකයකු  ලෙස අවම වශයෙන් අවුරුදු 02 – 03 ක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරවීම අනිවාර්ය  සුදුසුකමක් වේ.

වයස් සීමාව අවුරුදු 21 – 35 දක්වා 

වැටුප : USD.400.00 💰💰💰

** Only Male candidates can apply. 

Contact us on via +94777570707 (What’s App) & +94112636836

Recruits Plus (Pvt) Ltd. 

No. 05, Rheinland Place,

Colombo 03.

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads