• නවිකරණයක කල laptop ♦️♦️♦️දිවයින පුරා♦️♦️♦️පහසු ගෙවිමෙි පදනමට ලබා ගත හැක විමසීම් 0761964170 ♦️♦️♦️♦️
  • නවිකරණයක කල laptop ♦️♦️♦️දිවයින පුරා♦️♦️♦️පහසු ගෙවිමෙි පදනමට ලබා ගත හැක විමසීම් 0761964170 ♦️♦️♦️♦️
  • නවිකරණයක කල laptop ♦️♦️♦️දිවයින පුරා♦️♦️♦️පහසු ගෙවිමෙි පදනමට ලබා ගත හැක විමසීම් 0761964170 ♦️♦️♦️♦️

ID : 4740

නවිකරණයක කල laptop ♦️♦️♦️දිවයින පුරා♦️♦️♦️පහසු ගෙවිමෙි පදනමට ලබා ගත හැක විමසීම් 0761964170 ♦️♦️♦️♦️

Kandy

₨ 55,000 (Fixed)

Type : Sell
Second Phone Number : 0761964170
Manufacture Year : 2015
Brand/Model : HP, Dell

Description

EAZY PAYMENT PRICES (15/03/2023)

(වාරික ගෙවීමට)

උදාහරණයක් ලෙස… 55,000/- Laptop එක ගැනීමේදී මුලින් 22,000/- සහ මාස තුනක්  11,000/- ගෙවිය යුතුයි.

HP / Dell / Samsung / Lenovo …

i5 2nd Gen. 4GB RAM  320GB HDD.

Easy Payment = 55,000/-

Cash Price = 45,000/-

i5 3rd Gen. 4GB RAM  500GB HDD.

Easy Payment = 65,000/-

Cash Price = 55,000/-

i5 4th Gen. 8GB RAM  500GB HDD.

Easy Payment = 75,000/-

Cash Price = 65,000/-

i5 5th Gen. 8GB RAM  500GB HDD.

Easy Payment = 85,000/-

Cash Price = 75,000/-

i5 6th Gen. 8GB RAM  500GB HDD.

Easy Payment = 95,000/-

Cash Price = 85,000/-

BUDGET LAPTOPS 30,000/- TO 50,000/-

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads