• ඉඩම සමග නිවසක්
  • ඉඩම සමග නිවසක්
  • ඉඩම සමග නිවසක්
  • ඉඩම සමග නිවසක්
  • ඉඩම සමග නිවසක්

ID : 7521

ඉඩම සමග නිවසක්

වාරියපොල පාර,කලුගමුව .

₨ 4,000,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 44.12
Bathrooms : 01
Bedrooms : 02
Second Phone Number : 0757706246
Third Phone Number : 760222391

Description

ඉඩම සමග  නිවසක් විකිණීමට ඇත.නිරවුල් ඔප්පු .නිස්කලංක පරිසරය .කුරුණෑගල කොළඹ 05 මාර්ගයේ කලුගමුව මංසන්ධියේ සිට කිලෝමීටර් 01ක් පමණ හා කලුගමුව වාරියපොල පාරට මීටර් 400ක් පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත.මුදල් හදිසි නිසා අඩුමිලට විකුණමි.

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads